Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contract (in de vorm van een offerte, toezeggingsbrief, order, enz.), hierna genoemd ‘het contract’, overeengekomen tussen bvba Xtra Via, hierna genoemd ‘de Organisatie’ en de medecontractant, hierna genoemd ‘de Klant’ (met uitsluiting van de voorwaarden van de Klant). Deze algemene verkoopsvoorwaarden vullen de specifieke voorwaarden aan zoals vermeld in de eventuele toezeggingsbrief, het order of een ander document dat opgesteld werd tussen de Organisatie en de Klant. Indien deze elkaar over een bepaald punt tegenspreken, zijn de specifieke voorwaarden hierover van toepassing. Indien er geen specifieke voorwaarden zijn opgesteld, gelden deze algemene verkoopsvoorwaarden als het enige contract tussen de Organisatie en de Klant. Hoe dan ook mogen deze algemene verkoopsvoorwaarden niet gewijzigd worden zonder geschreven overeenkomst tussen de Organisatie en de Klant.

Doel

De Organisatie biedt tal van diensten aan, gelinkt aan administratieve taken. En gelinkt aan de organisatie, het beheer en de logistiek van evenementen.

Ingangsdatum van de algemene woorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat er een overeenkomst bereikt is tussen de partijen over de opdracht en ten laatste en van rechtswege, vanaf het moment dat de Organisatie een opdracht volbrengt voor de Klant.

Transportkosten

Voor opdrachten die plaatsvinden in de regio Brussel-Hoofdstad worden geen transportkosten aangerekend. Voor opdrachten die buiten de regio Brussel-Hoofdstad plaatsvinden brengt de Organisatie de gereden kilometers in rekening (heen en terug) per wagen (1 tot 5 personen) startend vanaf Brussel-Hoofdstad. Ook de tijd onderweg voor de chauffeur (heen en terug) en de passagiers (heen) worden aangerekend.

Aanvragen en bevestigingen

Voor elke aanvraag van een nieuwe opdracht, zal de Organisatie zich tot de Klant richten per e-mail met een beschrijving van:

  • le(s) mission(s) commandée(s) et confirmée(s) ;
  • de tijdschema’s van de opdrachten(en) (startuur en theoretisch einduur zoals aangegeven door de Klant)
  • indien van toepassing, het aantal kilometers en het bedrag dat gefactureerd wordt als transportkost
  • de samenstelling van de teams, de identiteit van elk teamlid en van de verantwoordelijke van de Organisatie voor deze aangevraagde opdracht(en)

Indien deze info niet schriftelijk bevestigd wordt door de Klant, wordt de aanvraag voor een opdracht als niet-aanvaard beschouwd.

Annulatie

In het geval van een annulatie van de opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Organisatie, zonder dat daarvoor de schade aangetoond moet worden: 50 % van het forfait indien de annulatie 48 uur voor de start van de opdracht plaatsvindt en 100 % van het forfait indien de annulatie 24 uur voor de start van de opdracht plaatsvindt. Indien de Organisatie de opdracht annuleert omwille van overmacht of andere situaties die buiten de controle van de Organisatie om gebeuren, dan is de Organisatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Met overmacht bedoelen we elke plotse of onverwachte gebeurtenis, buiten de wil om van de Organisatie, die tot gevolg heeft dat deze de opdracht niet langer kan uitvoeren. Denk dan aan brand, een natuurramp, een ontploffing, een aardbeving, een beslissing van een publieke autoriteit of een rechtbank, een staking, een lock-out, terroristische aanslagen of gevolgen van terrorisme, een ziekte (epidemie of pandemie zoals corona), een lockdown of elke andere vorm van sociale problematiek waar de Organisatie geen controle over heeft.

Tariefwijziging

Het uurtarief = het uurloon * coëfficiënt. De coëfficiënt wordt verhoogd door de Organisatie in het geval van een rechtstreekse of onrechtstreekse verhoging van de werkgeverslast en/of elke andere factor die de reële loonkost beïnvloedt. Het brutoloon wordt gewijzigd in het geval van een indexering en een conventionele verhoging van de lonen van toepassing op jouw organisatie.

Facturen en betalingen

De facturen zijn contant te betalen, netto en zonder korting, via een storting op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Elk onbetaald bedrag leidt tot een rechtsgeldige aanrekening van een interest van 1 % per maand dat je te laat bent plús een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag, met een minimum van 125 euro voor de geleden schade en interesten. Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een factuur die niet binnen de acht dagen na de factuurdatum via aangetekende brief betwist is, als aanvaard beschouwd wordt. Een akkoord voor een gespreide betaling staat niet gelijk aan een schuldvernieuwing en wijkt dus niet af van de toepassing van de voorgaande paragrafen in dit artikel. Indien, bij een akkoord voor een gespreide betaling, de Klant één keer een betaling te laat doet, dan vervalt dat akkoord en is de Klant in één keer het volledige resterende bedrag verschuldigd. Omwille van ecologische en economische redenen en omwille van het gebruiksgemak, verkiest de Organisatie haar facturen via e-mail te versturen in pdf-formaat. Om die reden verbindt de Klant zich ertoe om aan het begin van de maand de inbox van het opgegeven e-mailadres te controleren en de factuur van de Organisatie te bekijken. Indien er zich een wijziging of probleem voordoet aan het opgegeven e-mailadres, verbindt de Klant zich ertoe onmiddellijk de boekhoudkundige dienst van de Organisatie te contacteren op invoices@xtravia.be of +32(0)2/453.15.52.

Wanbetaling

In het geval van een wanbetaling van de Klant aan de Organisatie, zijn de algemene en specifieke voorwaarden overeengekomen tussen beide partijen van toepassing en de Organisatie heeft dan het recht om de opdracht volledig stop te zetten tot het volledige verschuldigde bedrag betaald wordt.

Bij niet-betaling van een factuur voor de vervaldatum zijn automatisch alle verschuldigde sommen van nu en in het verleden onmiddellijk te betalen.

Eenzijdig herroepingsrecht van dienstverleners

De Organisatie behoudt zich het recht om dienstverleners terug te trekken uit de opdracht. Dat kan bij laattijdige betaling, bij het niet-respecteren van de wetgeving, of de geldende algemene en specifieke voorwaarden of indien het fatsoen van de Klant of zijn omgang met de dienstverleners niet ethisch is en een voortzetting van de opdracht niet mogelijk is.

Verantwoordelijkheid

De Organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval van een foutieve uitvoering van de voorziene opdrachten, gedeeltelijk of volledig, indien die uitvoering het gevolg is van een rechtstreeks of onrechtstreeks geval van overmacht of een gebrek in het algemeen van de Klant zelf of de onderaannemer. Hoe dan ook, is de verantwoordelijkheid van de Organisatie, haar vertegenwoordigers of aangestelden voor alle materiële of immateriële schade (zoals morele schade, verlies van cliënteel, productie, tijd, gegevens, commerciële opportuniteiten, …) veroorzaakt door de Klant, beperkt tot het totaalbedrag van de volledige opdracht door de Klant volgens het artikel 5 van de huidige overeenkomst. Elke actie die de verantwoordelijkheid van de Organisatie is, moet minstens drie maanden na de datum van de gebeurtenis en de opdracht aangetoond worden. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt de Organisatie elke verantwoordelijkheid kwijtgescholden en kan zij niet meer vereist worden om schade of interesten te betalen. De Organisatie heeft een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid die de schade dekt die zij, haar vertegenwoordigers of aangestelden veroorzaakt aan goederen of personen in het kader van de uitvoering van opdrachten.

Organisatie

De Organisatie organiseert haar activiteiten op de wijze die haar opportuun lijkt, zowel wat het technische aspect betreft van de opdracht als de manier waarop zij haar professionele activiteiten regelt. De Klant heeft geen enkel autoriteit over de Organisatie, haar aangestelden of afgevaardigden. De Klant kan wel instructies geven aan de aangestelden van de Organisatie, die te maken hebben met het werkcontract en de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

  • Met prioriteit voor de effectief uit te voeren opdracht.
  • Met prioriteit voor de opdracht van de eindklant.
  • Volgens de overeengekomen wijze van uitvoering (gewoonlijke werkwijze van de klant).

Veiligheid en welzijn

De Organisatie verbindt zich ertoe de verplichtingen wat betreft veiligheid en welzijn van de medewerkers te respecteren tijdens de uitvoering van het werk voor de Klant en ziet er ook op toe dat de aangestelden en afgevaardigden deze respecteren. Indien de Organisatie deze verplichtingen niet respecteert, kan de Klant zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Organisatie om ervoor te zorgen dat die verplichtingen gerespecteerd worden.

Algemeen

Deze overeenkomst vervangt elk ander voorgaand akkoord tussen de partijen. Ze kan slechts aangepast worden na een schriftelijk akkoord hierover tussen beide partijen. De nietigheid van één clausule in deze overeenkomst, betekent niet dat alle andere clausules ook nietig zijn. Wanneer er meerdere Klanten zijn, zijn deze hoofdelijk en onscheidbaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen zoals voorzien in deze overeenkomst. Deze klanten zien dus af van verdeling en discussie. De Klant staat de Organisatie toe om te communiceren over gerealiseerde opdrachten, voornamelijk voor publicitaire doeleinden. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen niet gedeeltelijk noch volledig overdragen, zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Organisatie.  Indien er geen schriftelijke afstandname gebeurt, kan in geen geval een niet-optreden of verzuim van de Organisatie om haar rechten te doen gelden of om een beroep in te stellen tegen de overeenkomst of de toepasselijke wet, aanzien worden als een afstandname van de leidinggevende. Dit contract is onderhevig aan het Belgische recht. In geval van een geschil tussen de partijen wat betreft de interpretatie of de uitvoering van het contract, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.